Regulamin Pensjonatu i Restauracji Tajemniczy Ogród***.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

1. Pensjonat Tajemniczy Ogród prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych i gastronomicznych.
2. Klienci pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się, w sytuacjach wyjątkowych, do zaleceń pracowników obiektu.
3. Osoba przebywająca w obiekcie jest zobowiązana do zachowania zasad bezpieczeństwa, rozsądku i umiaru tzn: nie biegamy po schodach, antresolach, korytarzach, nie ślizgamy się na płytkach, nie zjeżdżamy po poręczach, itd., itp. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody i zdarzenia będące wynikiem nieprzestrzegania przez Klientów pensjonatu ogólnie przyjętych przepisów i zasad, oraz zawartych w regulaminie zarządzeń.
4. Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe w recepcji. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).
5. Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu.
6. W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz.14.00 w dniu przyjazdu do godz.11.00 w dniu wyjazdu.
7. Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.
8. Osoba dorosła, przebywająca na terenie obiektu, ponosi odpowiedzialność za osoby niepełnoletnie, będące pod jej opieką.
9. Przyjmujemy zwierzęta (oprócz kotów – alergia właścicieli obiektu).Każde zwierzę musi posiadać własne legowisko, miskę ,kaganiec, klatkę, smycz i aktualną kartę szczepień. Zwierzęta przyjmujemy nieodpłatnie lub za symboliczną opłatą – ustalenia indywidualne. Za zwierzęta i ewentualne, wyrządzone przez nie szkody, pełną odpowiedzialność ponosi jego właściciel.
10. W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00. Każdy z Państwa otrzymuje wraz z kluczem do pokoju również klucz - kartę do drzwi wejściowych, prosimy o zamykanie ich za sobą podczas trwania ciszy nocnej. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i okien oraz pozostawić klucz w recepcji. Opłata za zgubienie karty –klucza wynosi 50 zł.
11. Pensjonat ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego. Nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, jeżeli nie zostaną złożone do depozytu (sejf znajduje się w recepcji, usługa bezpłatna). Pensjonat ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu, lub mają zbyt dużą wartość/zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości i standardu hotelu. Gość jest zobowiązany bezzwłocznie powiadomić obsługę o wyrządzonej szkodzie.
12. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
13. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
14. W obiekcie zabronione jest:
- zakłócanie spokoju i bezpieczeństwa,
- przyjmowanie gości z zewnątrz bez wiedzy kierownictwa pensjonatu
- przyrządzanie gorących posiłków w pokojach i miejscach do tego nieprzeznaczonych
- palenie tytoniu na terenie obiektu,
Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należna za pobyt opłatę.
Osoby nie zameldowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do godz. 22:00, po uprzednim powiadomieniu pracownika Recepcji Hotelu.
15. Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po i w trakcie pobytu zostaną oni obciążeni kosztami naprawy. Naruszając przepis o zakazie palenia tytoniu, oraz sporządzania gorących posiłków w pokojach i miejscach do tego nieprzeznaczonych, należy się liczyć z kosztami nie mniejszymi niż 500 PLN w skład których wchodzi neutralizacja zapachu wszystkich urządzeń, oraz malowanie ścian.
16. Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości ustalanej indywidualnie. Należność za pobyt powinna być dokonana w dniu przyjazdu.
17. Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu
18. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej. Informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu nie dokonujemy zwrotów.
19. Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkolnych , zakładowych, kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.
20 . Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
- będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
- które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
- która podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszyła regulamin wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub gościa albo szkodę na osobie gości, pracowników lub innych osób przebywających w pensjonacie albo też w inny sposób zakłóciła spokojny pobyt gości lub funkcjonowanie pensjonatu.
21. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.
22. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez 3miesiące , a następnie zniszczone.
23. Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących jakości usług, Gość proszony jest o zgłoszenie ich obsłudze, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.
24. Regulamin pensjonatu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.topensjonat.eu, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta w recepcji i na tablicy informacyjnej.
Rezerwacja, wpłata zadatku, osobiste skorzystanie z naszych usług jest jednocześnie akceptacją niniejszego regulaminu.

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 22 grudnia 2011r.


Adres

Pensjonat i Restauracja Tajemniczy Ogród

ul. Jana Pawła II 31a

34-435 Frydman

Kontakt

Telefon: + 48 18 28 518 72 

Tel. kom: + 48 605 992 539

email: topensjonat@op.pl

Znajdź nas w sieci